Các dịch vụ tẩy rửa công nghiệp

  • Tẩy rửa đường ống tòa nhà
  • Tẩy rửa bàu ngưng, dàn ngưng
  • Tẩy rửa cáu cặn giải pháp ngưng nhiệt
  • Dịch vụ tẩy rửa cáu cặn nồi hơi
Liên hệ dịch vụ
Quy trình đặt dịch vụ tẩy rửa công nghiệp

Bước 1: Khảo sát tình hình thực tế và báo giá dịch vụ tẩy rửa công nghiệp

Bước 2: Cam kết và ký hợp đồng về cung cấp dịch vụ

Bước 3: Triển khai thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Bước 4: Nghiệm thu và thanh toán

Bước 5: Bảo hành dịch vụ